Per poder matricular-se als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, cal superar unes proves d'accés. Aquestes proves varien en funció de si es tracta d'un cicle de Grau Superior o de Grau Mitjà, i de si l'estudiant té requisits acadèmics o no.

Grau mitjà:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

Grau superior:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/