Per a sol·licitar beques o ajudes econòmiques podeu consultar el següent enllaç de Departament d'Educació de la Generaloitat de Catalunya:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/247-beques-ministerio-postobligatoris