Per a formalitzar la matrícula per a realitzar estudis de grau mitjà o grau superior d'arts plàstiques i disseny cal que porteu la documentació següent:

Documentació identificativa

Si l'alumne és major d'edat o fa els 18 anys durant l'any 2019, ha de presentar l'original i una fotocòpia del DNI, NIE, o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Si l'alumne és menor d'edat i no fa els 18 anys durant el curs escolar vigent, ha de presentar els documents següents:
- Original i una fotocòpia del DNI, NIE, o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet); o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.

Documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés

Original i una fotocòpia certificat estudis ESO (en cas de grau mitjà)

Original i una fotocòpia certificat estudis BATXILLERAT (en cas de grau superior)

Original i una fotocòpia certificat resultats proves d'accés (en cas de grau mitjà i grau superior)

Documentació que acredita necessitats especials

Original i una fotocòpia certificat oficial (NEE) que ho acrediti.

Descomptes

Original i una fotocòpia carnet de familia monoparental o nombrosa.

Per a formalitzar la matrícula per a realitzar estudis de grau mitjà o grau superior d'arts plàstiques i desseny podeu consultar el seguënte enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/matricula/