GRAU MITJÀ

(Més informació AQUÍ).

Convocatòria ordinària 2018

Inscripció: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018
Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h.) 
Presentació de la documentació al centre: del 9 al 17 d'abril de 2018 (en horari d’atenció al públic) 
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d'abril de 2018
Presentació de la documentació complementària al centre: del 20 al 24 d'abril de 2018 (en horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2018 

Prova part comuna: 9 de maig de 2018 
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants 
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: cientificotecnològica i matemàtica

Prova part específica: 10 de maig de 2018 
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants 
16:00 - 18:00 h Part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2018
Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2018 (en l'horari d'atenció al públic) 
Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 28 de maig de 2018

Si els aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major (cal acreditar documentalment) poden presentar-se a la convocatòria d'incidència. 

Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2018
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 15 de maig de 2018 
Prova: 16 de maig de 2018 a les 9:30 h (part comuna) i a les 16:00 h (part específica)

GRAU SUPERIOR

(Més informació AQUÍ)

Convocatòria ordinària 2018

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 24 d’abril de 2017
Presentació de la documentació al centre: del 25 al 27 d’abril de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2017

Prova part comuna: 17 de maig de 2017
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h  Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Prova part específica: 18 de maig de 2017
15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00-19:00 h Part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017
Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juny de 2017 Salutacions

Després d'aquesta primera convocatòriav ordinària, existeixen dues convocatòries extraordinàries de la part específica: juny i setembe. Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.